comments

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Lẽ Nào
Người xưa gặp lại người xưa

Nhìn nhau không nói mắt ứa lệ trào

Bảy năm tình nghĩa có nhau

Bây giờ gặp lại lẽ nào làm ngơ