comments

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Hết PhimĐã đến lúc cuốn phim phải hết
Mọi vấn đề nên kết từ đây
Còn chi để đến nơi này
Xem ai đạo diễn phim hay bây giờ

Ngờ hay vực cũng là đoạn kết
Thẫn thờ chi khi hết là phim
Tìm ai sao mãi cố tìm
Để rồi cay đắng lệ tim thắm màu

Lại thử hỏi lẽ nào kết thúc
Khi không ngờ là lúc sầu bi
Ai gieo trắc ẩn lạ kỳ
Để thương để nhớ để ghi cõi lòng

Phim đã hết còn mong chi nữa
Đã chết rồi một nữa hồn hoang
Nữa kia còn lại điêu tàn
Từ nay đã hết một trang sử tình